Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Organy Fundacji DPD Polska

Rada Fundacji DPD Polska

  • Rafał Nawłoka
  • Henryk Czyż
  • Angelika Wdowczyk – Kieliszek
  • Marta Westrych - Andrzejczyk

Zarząd Fundacji DPD Polska

  • Małgorzata Maj - Prezes Zarządu 
  • Lidia Więcaszek–Kuczyńska – Członek Zarządu
  • Halina Makowska – Członek Zarządu
  • Marek Weremijewicz – Członek Zarządu
  • Michał Olbryś – Członek Zarządu

Fundator

DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, wysokość kapitału zakładowego: 228.604.000 PLN