Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Klauzula informacyjna

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa.
 • DPD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@dpd.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku złożenia przez Pana/Panią reklamacji - w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku roszczeń DPD/roszczeń zgłoszonych względem DPD - w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w przypadku zamawiania przez Pana/Panią kuriera online – w celu obsługi zamówienia kuriera na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku lokalizowania przez Pana/Panią przesyłki – w celu sprawdzenia gdzie obecnie znajduje się Pana/Pani przesyłka na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku składania przez Pana/Panią dyspozycji zmiany terminu dostawy, przekierowania lub zwrotu przesyłki – w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku zamawiania przez Pana/Panią materiałów operacyjnych – w celu obsługi zamówienia przez Pana/Panią materiałów operacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w przypadku zamawiania przez Pana/Panią opakowań specjalnych – w celu obsługi zamówienia przez Pana/Panią opakowań specjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w przypadku oceniania przez Pana/Panią pracy kuriera - w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • Pana/Pani dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD związane z wykonywaniem umowy, takie jak zewnętrzne centrum kontaktu oraz dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 • Nagrania połączeń z Contact Center będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia rozmowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) b) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu DPD), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych DPD prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 • Zebranie danych osobowych poprzez nagranie rozmowy jest wymagane przez DPD w celu świadczenia usługi Contact Center. Konsekwencją niepodania danych poprzez umożliwienie nagrania rozmowy skutkować będzie brakiem możliwości Państwa obsługi za pośrednictwem Contact Center DPD.