Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Klauzula informacyjna

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa.
 • DPD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@dpd.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:
  • W przypadku realizacji usługi odbioru i dostarczenia przesyłki – w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • w przypadku złożenia przez Pana/Panią reklamacji - w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku kontaktu Pana/Pani z Contact Center - w celu udzielenia informacji na temat realizacji usługi dotyczącej zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku zamawiania przez Pana/Panią kuriera online – w celu obsługi zamówienia kuriera na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku lokalizowania przez Pana/Panią przesyłki – w celu sprawdzenia gdzie obecnie znajduje się Pana/Pani przesyłka na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku składania przez Pana/Panią dyspozycji zmiany terminu dostawy, przekierowania lub zwrotu przesyłki – w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku zamawiania przez Pana/Panią materiałów operacyjnych i opakowań specjalnych – w celu obsługi zamówienia przez Pana/Panią opakowań specjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku oceniania przez Pana/Panią pracy kuriera - w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku roszczeń DPD/roszczeń zgłoszonych względem DPD - w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • Pana/Pani dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD związane z wykonywaniem umowy, takie jak dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom, punktom PICKUP, agencjom marketingowym, zewnętrznym centrum kontaktu oraz podmiotom powiązanym z DPD Polska, w tym spółkom z grupy kapitałowej.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko wtedy, gdy:
  • państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
  • DPD zawarło lub podwykonawca DPD zawarł umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany dla danego procesu w Polityce Retencji Danych Osobowych DPD Polska sp. z o.o. jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD - po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla procesów DPD w których podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes DPD, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych DPD prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.