Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

--- accordion.html.twig

Ochrona danych osobowych

 • Czym jest RODO?

  • Jest to unijna regulacja mówiąca o tym, w jaki sposób postępować z danymi osobowymi i w jaki sposób te dane chronić. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązujące od 25 maja 2018.

 • Co to są dane osobowe?

  • Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO: "dane osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • Od kogo otrzymujemy Twoje dane osobowe?

  • Twoje dane osobowe (służące do realizacji usługi: imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu) możemy otrzymać od podmiotu, który nadaje przesyłkę jak i bezpośrednio od Ciebie. Pozyskując dane osobowe służące do realizacji usługi stajemy się ich administratorem.

   Administrator ustala po co i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe oraz odpowiada by były one przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie z przepisami prawa.

   Kiedy przesyłka zawiera Twoje dane osobowe, a nasz klient biznesowy zamówi usługę związaną z obsługą dokumentów stanowiących zawartość przesyłki, stajemy się podmiotem przetwarzającym je w imieniu z upoważnienia administratora (klienta).

   Jako podmiot przetwarzający zabezpieczamy Twoje dane zgodnie z przepisami prawa i zawartą z administratorem umową.

 • Kiedy jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych?

  • DPD Polska Sp. z o.o. (dalej "DPD") jest Administratorem Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

   - w przypadku realizacji usługi odbioru i dostarczenia przesyłki,
   - w przypadku złożenia reklamacji i celu jej obsługi,
   - w przypadku roszczeń DPD lub roszczeń zgłoszonych względem DPD,
   - w przypadku lokalizowania przesyłki,
   - w przypadku składania dyspozycji zmiany terminu dostawy, przekierowania lub zwrotu przesyłki,
   - w przypadku oceniania pracy kuriera,
   - w przypadku kontaktu telefonicznego z Contact Center (Infolinia),
   - w przypadku skierowania do DPD wniosku o realizację praw wynikających z RODO.

   Pełna treść obowiązku informacyjnego

 • Kto dodatkowo może przetwarzać Twoje dane?

  • W związku z realizacją usług DPD Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom, punktom PICKUP, agencjom marketingowym, zewnętrznym centrum kontaktu oraz podmiotom powiązanym z DPD Polska, w tym spółkom z grupy kapitałowej.

 • Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez DPD?

  • W związku z przepisami RODO przysługują Ci prawa:

   - dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie wskazanych danych osobowych narusza przepisy RODO,
   - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 • Jak skontaktować się z DPD w sprawach związanych tematyką danych osobowych?

  • DPD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

   Dane kontaktowe IOD:
   Tomasz Rozdżestwieński
   adres e-mail iod@dpd.com.pl lub
   adres korespondencyjny: Dział Ochrony Danych Osobowych, DPD Polska Sp. z o.o. 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15

 • Jak zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych?

  • Prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

   Podejmujemy niezbędne działania, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

   Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w DPD sprawuje Dział Ochrony Danych Osobowych pod nadzorem Inspektora Ochrony Danych.

 • Jakie stosujemy zasady przetwarzania danych?

  • Przywiązujemy wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych. Dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim DPD posiada podstawę prawną ich przetwarzania.

   Wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych DPD Polska znajdą Państwo w zakładce:
   Polityka Prywatności.

 • Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  • Okres przechowywania Twoich danych w DPD jest uzależniony od konkretnej usługi.

   DPD zobowiązuje się nie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do świadczenia danej usługi lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.